Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

Správa domovního a bytového fondu

S postupující privatizací domovního a bytového fondu nabízíme svoje služby jak vlastníkům nemovitostí, společenstvím vlastníků i družstvům. Máme bohaté praktické zkušenosti v oblasti správy.

S každým subjektem, který spravujeme, si domluvíme a podepíšeme Příkazní smlouvu o obstarání správy společných částí domu a Smlouvu o zpracování účetnictví, personalistiky a mezd a ekonomickém poradenství. V těchto smlouvách se domluví konkrétní rozsah prací a cena. Dokážeme postihnout rozdílné požadavky spravovaných subjektů při dodržení zákonných norem. Vlastník domu má jiné požadavky než společenství vlastníků.

Jednoduchý příklad: Peníze z fondu oprav má subjekt na svém účtu a sám si rozhoduje o jeho užití. Na základě rozhodnutí statutárních zástupců subjektu uzavíráme svým nebo jménem subjektu smlouvy na dodávku služeb k zajištění chodu domu. Tyto služby hradíme z prostředků subjektu, které na základě subjektu poukazují jednotliví členové na účet správce.

Služby spojené se správou bytového domu

 • vedení evidence členů společenství, ostatních uživatelů bytů či nebytových prostor
 •  administrativní agendu při změně vlastníka bytové a nebytové jednotky
 • zpracování měsíčních předpisů služeb a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, vč. výše platby do fondu oprav
 • měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy plateb a neplatičů,
 • zasílání upomínek neplatičům čtvrtletně do vlastních rukou
 • zpracování ročního vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům SVJ, tj, vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytových nebo nebytových jednotek
 • u SVJ, které mají uzavřenou smlouvu se společností ISTA ČR (či jinou podobnou společností), zajišťujeme všechny potřebné podklady k vyúčtování včetně zajištění odečtové služby, dodání a výměny poměrových měřidel v předepsaných termínech od společnosti ISTA ČR
 • určení výše předpisů záloh dle aktuální výše cen dodavatelů služeb a dle historických dat spotřeb u jednotlivých vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • platby předpisů je možno prostřednictvím SIPO, přímou platbou na účet správce nebo v pokladně správce
 • zpracování předpisů SIPO
 • vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků a jeho analytické členění dle Vaší potřeby, pokud SVJ tuto službu požaduje
 • účetní roční závěrku a daňové přiznání, příp. zastupování na Finančním úřadě, pokud SVJ tuto službu požaduje
 • rozpočítání podílů fyzických osob z pronájmu společných částí domu
 • poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti SVJ
 • pomoc s odstraněním havarijních závad, drobnými opravami a údržbou domu
 • pomoc při realizaci větších oprav vč. výběrových řízeních na vhodného dodavatele
 • sledování termínů pravidelných předepsaných revizí a kontrol, jejich zajištění dle dispozic SVJ vč. případného odstranění závad
 • spolupráci s pojišťovacím makléřem pro výběr nejvhodnější nabídky pojištění domu a likvidace pojistných událostí

Služby dle dohody za úplatu

 • pomoc s přípravou shromáždění SVJ, vč. potřebných dokladů
 • příprava potřebných dokladů ke změně statuárních orgánů SVJ vč. návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • návrhy soudních žalob
 • další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy
 • administrativní služby při uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • ostatní účetní a daňové služby
 • revize a opravy domovní kotelny či výměníkové stanice včetně zajištění školení obsluhy tohoto zařízení
 • vypracování obchodních a jiných smluv
 • mzdovou agendu statutárních zástupců, pracovníků úklidu a údržby