Bytov Mariánské Lázně s.r.o., Nádražní náměstí 299, Mariánské Lázně

O společnosti

Mariánské Lázně - správa nemovitostí

Společnost BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. byla založena v polovině roku 1994 a od této doby provádí správu domovního a bytového fondu v majetku právnických subjektů, města Mariánské Lázně i v majetku soukromých vlastníků.
BYTOV se zabývá výrobou tepla, zajišťováním údržby nemovitostí. Dále zpracováním účetnictví firem a poradenskou činností v celém oboru správy.
V současné době spravuje více než 1700 bytů, dodává teplo a teplou užitkovou vodu jak domácnostem, tak právnickým osobám. Všechny činnosti zajišťuje jak vlastními kmenovými pracovníky, tak dodavatelsky.

Společnost BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o. je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C., odd. 5234.

Obchodní informace

Obchodní firma: BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o.
Sídlo: Mariánské Lázně, Nádražní nám. 299, PSČ 353 01, GPS: 49.957847, 12.693887
Identifikační číslo: 611 68 700
Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání

  • výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
  • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
  • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán

Jednatel: Ing. Pavel Šatra

Způsob jednání

Za společnost je oprávněn jednat jednatel společnosti.

 

Povinně zveřejňované informace – GDPR

Správce osobních údajů

BYTOV Mariánské Lázně, s.r.o., (dále jen “Společnost”) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje a další informace týkající se majitelů bytových jednotek, nájemníků a dalších osob, jejichž osobní údaje Společnost zpracovává, v rámci poskytování služeb v oblasti správy nemovitosti a jednotlivých bytových jednotek. Většina osobních údajů občanů je zpracovávána na základě obchodních smluv. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.

Společnost respektuje práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Společnost zpracovává osobní údaje na základě právních důvodů, neboť toto zpracování je nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných podle příkazních smluv s SVJ a dalšími klienty, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Společnost zpracovává osobní údaje pro konkrétní účely zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (zejména Nařízením EU 2016/679, Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. Společnost pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů Společnosti, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Uplatnění práv subjektů údajů

Na Společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese pavel.satra@bytov.cz, poštou s úředně ověřeným podpisem na adrese Nádražní náměstí 299, 353 01  Mariánské Lázně, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese Nádražní náměstí 299, 353 01  Mariánské Lázně. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na Společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na Společnost obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Informace poskytované při získání osobních údajů od třetích osob

Pokud Společnost získá informace o subjektech údajů od třetí osoby, resp. z jiného oficiálního zdroje, informuje o této skutečnosti neprodleně – nejpozději však do 90 kalendářních dnů – subjekty údajů, jejichž osobní údaje získalo.Za společnost je oprávněn jednat ředitel společnosti na základě plné moci.