Správa domů

S postupující privatizací bytového fondu nabízíme svoje služby jak vlastníkům nemovitostí, tak i nově vznikajícím subjektům – společenstvím vlastníků. Nabízíme Vám své zkušenosti v této oblasti.

Fond oprav mají subjekty na svém samostatném účtu a sami rozhodují o jeho užití. Na základě rozhodnutí výboru společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) uzavíráme svým nebo jménem SVJ smlouvy na dodávku služeb k zajištění chodu domu, které SVJ spravuje. Tyto služby hradíme z prostředků SVJ, které na základě rozhodnutí výboru poukazují jednotlivý členové SVJ na účet správce. Prostředky schválené společenství (fond oprav) převádíme na samostatný účet zřízený SVJ po odečtení neurazených plateb jednotlivých členů SVJ.

Služby spojené se správou a údržbou bytového domu

 • vedení evidence členů společenství, ostatních uživatelů bytů či nebytových prostor
 • administrativní agendu při změně vlastníka bytové a nebytové jednotky
 • zpracování měsíčních předpisů služeb a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu nebo nebytového prostoru, vč. výše platby do fondu oprav
 • měsíční informace o Vašem hospodaření, přehledy plateb a neplatičů,
 • zasílání upomínek neplatičům čtvrtletně do vlastních rukou
 • zpracování ročního vyúčtování služeb jednotlivým vlastníkům SVJ, tj, vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytových nebo nebytových jednotek
 • u SVJ, které mají uzavřenou smlouvu se společností ISTA ČR, zajišťujeme všechny potřebné podklady k vyúčtování vč. zajištění odečtové služby, dodání a výměny poměrových měřidel v předepsaných termínech od společnosti ISTA ČR
 • určení výše předpisů záloh dle aktuální výše cen dodavatelů služeb a dle historických dat spotřeb u jednotlivých vlastníků bytových a nebytových jednotek
 • platby předpisů je možno prostřednictvím SIPO, přímou platbou na účet správce nebo v pokladně správce
 • zpracování předpisů SIPO
 • vedení podvojného účetnictví společenství vlastníků a jeho analytické členění dle Vaší potřeby, pokud SVJ tuto službu požaduje
 • účetní roční závěrku a daňové přiznání, příp. zastupování na Finančním úřadě, pokud SVJ tuto službu požaduje
 • rozpočítání podílů fyzických osob z pronájmu společných částí domu
 • poradenství, organizační a administrativní pomoc pro zajištění činnosti SVJ
 • pomoc s odstraněním havarijních závad, drobnými opravami a údržbou domu
 • pomoc při realizaci větších oprav vč. výběrových řízeních na vhodného dodavatele
 • sledování termínů pravidelných předepsaných revizí a kontrol, jejich zajištění dle dispozic SVJ vč. případného odstranění závad
 • spolupráci s pojišťovacím makléřem pro výběr nejvhodnější nabídky pojištění domu a likvidace pojistných událostí

Cena za služby spojené se správou a údržbou bytového domu činí 120,- Kč měsíčně bez DPH.

Služby dle dohody za úplatu

 • pomoc s přípravou shromáždění SVJ, vč. potřebných dokladů
 • příprava potřebných dokladů ke změně statuárních orgánů SVJ vč. návrhu na zápis do obchodního rejstříku
 • návrhy soudních žalob
 • další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy
 • administrativní služby při uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • ostatní účetní a daňové služby
 • revize a opravy domovní kotelny či výměníkové stanice včetně zajištění školení obsluhy tohoto zařízení
 • vypracování obchodních a jiných smluv
 • mzdovou agendu pracovníků úklidu a údržby
Správa domů